Budget 2016

08okt

Læserbrev af Frank Nørgaard, Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Randers og Formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Fredag den 18. september indgik Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti et budgetforlig for 2016 – 2019.

For Dansk Folkeparti er årets budgetforlig ikke så ringe endda, og den minimale debat der efterfølgende har været i medierne bekræfter blot min fornemmelse.

På trods af at vi skulle gennemføre den rammebesparelse på 1 % i 2016 som byrådet tidligere har besluttet og kommunens bidrag til det statslige omprioriteringsbidrag på 1,1 % af serviceudgifterne i 2017 stigende til 3,3 % i 2019 indarbejdes som en fremtidig besparelse i budgettet mener vi stadig, at vi kan stå inde for det indgåede forlig.

Ældreområdet:
Der er afsat ekstra 6 mio. kr. så Fremtidens Plejehjem reelt bliver fremtidens, med nye elementer som vi i dag ikke har på vores ældrecentre. Vi ser frem til hvilke muligheder teknologien kan bidrage med til gavn for de kommende beboere.
I utallige budgetter har ”de varme hænder” måtte holde for, mindre hjemmehjælp, færre aktiviteter osv. Der er også i år som tidligere nævnt en rammebesparelse på 1%, men ingen demografiregulering, og set i lyset af, at Kristian Thulesen Dahl mfl. om kort tid går til finanslovsforhandlinger, så har jeg fra vandrørene en god formodning om, at der kommer en ældre milliard igennem til fordeling.

Børne- og familieområdet:

Forligspartierne er enige om, at dagpasningsområdet skal have tilført flere midler. Det er vores allesammens fremtid som passes i institutionerne der gennem længere tid har været stærkt presset. Vi afsætter 4 mio. årligt fra 2016. Det er en anelse mere end rammebesparelsen tager, og et signal om, at vi vil opprioriterer dette vigtige område. For Dansk Folkeparti skal der heller ikke herske tvivl om, at såfremt der kommer frie midler til kommunerne fra Christiansborg, så skal dette område løftes.

Ny daginstitution skal afløse Nyvang på Vidarsvej. Dansk Folkeparti har fået fremrykket midlerne til en ny institution på Nyvangsskolens areal. Institutionen skal stå færdig i 2017 og afløse en meget nedslidt bygning. Dette er et spændende projekt som sammentænkes med Fremtidens Plejehjem.

Der er yderligere afsat 2 mio. i 2016 og 2017 til gennemførelse af det planlagte kompetenceløft i Familieafdelingen. Nu skal vi se fremad, og gennem kurser og kompetenceløft skal afdelingen ud af den onde spiral til gavn for medarbejdere og de trængte familier.

Kultur og fritid:

Her er der allerede sagt rigtigt meget. Det er også et vigtigt område som berør rigtig mange borgere, og derfor har vi valgt at prioriterer mange forskellige delområder. Jeg vil blot nævne et enkelt område – Street-Race! Kritikere har sagt at vi belønner lovbrydere. Dem om det, for vi har ofte tilgodeset subkulturer, f.eks. Kaosambassaden og skaterkulturen. Street-Race er en sportsgren under Dansk Automobil Sports Union, og bare fordi man mange steder prioriterer sure tær og fællesbade så er der mange der ønsker andre fritidsaktiviteter. Med et budget på 150000 kr. om året vil det give randrusianere mulighed for 5 lovlige arrangementer om året. Med noget for noget princippet har jeg og forligspartierne selvfølgelig en forventning om at nuværende ulovlige race ophører så trafiksikkerheden øges.

Vedligeholdelse af de kommunale vandløb:

Jeg har som formand for Miljø- og Teknikudvalget gennem de seneste år oplevet et stigende pres fra en række lodsejere med hensyn til vedligeholdelse af de kommunale vandløb. Øgede regnmængder, længere vækstsæson for grøden og kloakseparering hvor regnvand ledes til vandløb giver landmænd store udfordringer på disse arealer. Derfor er det et kæmpe plus, at der er afsat midler til ekstra grødeskæring og opmåling af vandløb for at sikre dyrkningssikkerheden i et trængt landbrug. Mange landmænd ser deres vinterafgrøder rådne hen over vinteren, og andre kan ikke få høsten i hus pga. vand på markerne.

Landdistrikter:

Landdistriktsudvalget tilføres driftsmidler på 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Dette er tiltrængt da Randers Kommune er en arealmæssig stor kommune med mange mindre bysamfund. Med den afsatte million om året sender vi et klart signal om, at vores landdistrikter er andet end arealer hvor vindmøller og biogas kan eller skal placeres. Det er også områder med et pulserende liv som skal underbygges med forskellige tiltag – f.eks. bedre bredbåndsforbindelser og mobildækning.

Den Blå Bro:

Endelig… Efter et meget langt tilløb er det lykkedes at finde de penge der skal til for at få renoveret Den Blå Bro. Dette er også på tide da nedbrydningen af broen er ret så fremskreden. Med en grundig renovering nu vil et af byens varetegn være sikret mindst 20 år frem i tiden ikke mindst til glæde for de mange som dagligt benytter broen i forbindelse med pendling eller en gåtur med udsigt til den smukke natur ved Gudenåen.

Til slut en kort kommentar til dem der ikke ville tage ansvar:

Fatamorganabudgetterne fra Beboerlisten og Velfærdslisten ønsker jeg ikke at bruge meget tid på, men vil dog nævne, at jeg ikke føler for at omtale borgere som A eller B borgere. Men at der i enhver kommune skal være en fordeling af borgere og virksomheder der bidrager til kommunekassen og dem der er så uheldige ikke at kunne klare sig selv. Førnævnte lister ønsker med skatte og afgiftsstigninger at gøre Randers Kommune til en magnet for mennesker med problemer alt i mens man skræmmer dem væk der skal finansierer velfærden.