Lad tallene tale

27feb

LÆSERBREV Af Morten Grosbøl, – medlem af Randers Byråd for Dansk Folkeparti.

De nyeste tal finder vi blandt andet i ”Indvandrere i Danmark 2015”

Ifølge Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning vil antallet af ikkevestlige indvandrere i befolkningen stige med 50 pct. fra 2015 til 2050, så der i 2050 vil være 434.535 ikke-vestlige indvandrere i Danmark mod 290.333 i dag.

Blandt personer med dansk oprindelse er der 69 pct., som bor i hus (parcelhus/stuehus eller række-, kæde- eller dobbelthus). Den tilsvarende andel er kun 30 pct. blandt de ikke-vestlige indvandrere.

Mandlige og kvindelige ikke-vestlige indvandreres beskæftigelsesfrekvenser er henholdsvis 53 pct. og 43 pct. i 2013. Til sammenligning er beskæftigelsesfrekvensen blandt personer af dansk oprindelse 75 pct. blandt mændene i 2013 og 72 pct. blandt kvinderne.

Blandt 30-årige ikke-vestlige efterkommere er der i 2015 45 pct. af mændene og 63 pct. af kvinderne, som har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse. De tilsvarende andele for 30-årige med dansk oprindelse er 72 og 80 pct.

Blandt de ikkevestlige mandlige efterkommere er der således 41 pct., som ikke har afsluttet nogen uddannelse ud over grundskolen. Den tilsvarende andel blandt 30-årige mænd med dansk oprindelse er 20 pct.

Der er også stor forskel mellem kvindelige ikke-vestlige efterkommere og kvinder med dansk oprindelse, idet 25 pct. af ikke-vestlige efterkommere kun har afsluttet en grundskoleuddannelse mod 13 pct. for kvinder med dansk oprindelse.

De ikke-vestlige efterkommere får lavere karakterer end drenge og piger med dansk oprindelse. Blandt drengene er deres samlede gennemsnit 5,1 mod 6,5 for drenge med dansk oprindelse. For piger med er det samlede gennemsnit 5,6 mod 7,1 for piger med dansk oprindelse. Selv om de ikke-vestlige efterkommerpiger ligger lidthøjere end de ikke-vestlige efterkommerdrenge, ligger de relativt set lige så meget under piger med dansk oprindelse, som drengene ligger under niveauet for drenge med dansk oprindelse. Forskellen er 1,4 for drengene og 1,5 for pigerne. Sammenlignet med personer med dansk oprindelse klarer de ikke-vestlige efterkommerpiger sig altså ikke bedre end de ikke-vestlige efterkommerdrenge.

For de mandlige ikke-vestlige indvandrere stiger andelen med offentlig forsørgelse fra 37 pct. til 42 pct. fra 2008 til 2014, mens udviklingen for mænd med dansk oprindelse går fra 15 pct. til 18 pct. Forskellen mellem de to grupper er altså samlet set blevet forøget fra 22 til 24 procentpoint i perioden.

Også blandt kvinderne er andelen med offentlig forsørgelse meget højere blandt de ikke-vestlige indvandrere. De vestlige indvandrere er også blandt kvinderne den gruppe, som gennem hele perioden har de laveste andele med offentlig forsørgelse.

Et indeks, der standardiserer for alder viser, at kriminaliteten i 2014 er 48 pct. højere blandt mandlige indvandrere og 140 pct. højere blandt mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund end blandt hele den mandlige befolkning. Når der yderligere standardiseres for socioøkonomisk status reduceres kriminaliteten til at være henholdsvis 22 pct. og 129 pct. Højere

Mandlige efterkommere med oprindelse i et ikke-vestligt land har – uanset kriminalitetstype – de højeste kriminalitetsindeks, mellem to og tre gange så højt som for gennemsnittet af alle mænd. Højest er indekset for voldsforbrydelser, der ligger på 289.

Og – En asylsøger kostede i gennemsnit 220.100 kroner om året i 2014. Det er endnu ikke opgjort for 2015 endnu, men man forventer en omkostning på 214.600 kroner for hele året per asylsøger, oplyser Integrationsministeriet.

Regeringen forventer, at en asylsøger kommer til at koste omkring 206.500 per år i 2016.

Ikke desto mindre taler alle, med undtagelse af Dansk Folkeparti, om, at vi bare skal blive dygtigere til at integrere. En opgave vi ikke har kunnet løse de sidste 30 år! En af forudsætningerne er, tragisk nok, at den, der skal integreres, ønsker at blive integreret. Det vil sige, at vedkommende skal gå ind for det danske demokrati der bl.a. indebærer lige ret for mænd og kvinder og retten til at forlade sin religion.

Hvor ender man henne, hvis man starter en argumentation med at lyve for sig selv?

Den eneste logiske slutning er, at indvandrere ikke skal gøres til danskere, for det viser erfaringen, at det magter vi ikke! De skal huses og uddannes i lejre, indtil de kan tage hjem og opbygge deres egne lande.

Det er tallenes tale!